കരുതുന്ന ദൈവം

1 കൊരിന്ത്യർ 2:9 ദൈവം തന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നവർക്ക് ഒരുക്കിയിട്ടുള്ളത് ഒരു കണ്ണും കണ്ടിട്ടില്ല ഒ


ഉത്സാഹത്തോടുകൂടിയ വിശ്വാസം

നിന്റെ  പ്രവർത്തികളെ യഹോവയ്‌ക്കു  സമർപ്പിക്കുക എന്നാൽ നിന്റെ  ഉദ്ദേശ്യങ്ങൾ  സാധിക്കും  prov 16.3


I WILL BUILD MY CHURCH-PASTOR KURIAN SAMUEL

I will build my church; and the gates of hell shall not prevail against it. Matthew 16:13-19 The church is a congregation The primary definition of a congregation is “an assembly of persons met for worship and religious instruction. Many people tod