ദൈവത്തിന്റെ സംരക്ഷണം

രൂത്ത് 1 :1 ന്യായാധിപന്മാർ ന്യായപാലനം നടത്തിയ കാലത്തു ഒരിക്കൽ ദേശത്തു ക്ഷാമം ഉണ്ടായി. യെഹൂദയി�


Overcome negative thinking

Some people always say negative comments for everything. This seems to be a psychological issue. Chronic negative thinking, depression, anxiety, and similar disorders are on the rise all over the world. Fear seems to be the root cause of many of thes


കരുതുന്ന ദൈവം

1 കൊരിന്ത്യർ 2:9 ദൈവം തന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നവർക്ക് ഒരുക്കിയിട്ടുള്ളത് ഒരു കണ്ണും കണ്ടിട്ടില്ല ഒ�


ഉത്സാഹത്തോടുകൂടിയ വിശ്വാസം

നിന്റെ  പ്രവർത്തികളെ യഹോവയ്‌ക്കു  സമർപ്പിക്കുക എന്നാൽ നിന്റെ  ഉദ്ദേശ്യങ്ങൾ  സാധിക്കും  prov 16.3


I WILL BUILD MY CHURCH-PASTOR KURIAN SAMUEL

I will build my church; and the gates of hell shall not prevail against it. Matthew 16:13-19 The church is a congregation The primary definition of a congregation is “an assembly of persons met for worship and religious instruction. Many people tod